Sep

30

Friday at 5:00 PM

NEXT: Limpe Fuchs / Lyra Pramuk / Kaðlín Sara Ólafsdóttir / DJ Lycox / Budokan Boys …and more

entry: Presale: 25 € / Door: 35 €

Predpredaj: 25€
Na mieste: 35€
DOORS: 17:00
START: 17:30
Line-up Klarisky
Kaðlín Sara Ólafsdóttir
Limpe Fuchs
Line-up A4
NOISS Collab: Arnalds & Mofjell & Rónaiová & Skavhaug Nergaard & Tanrıkulu
Budokan Boys
Lyra Pramuk
Line-up Kotolňa STU
seafur
De Schuurman
Dj Lycox

https://nextfestival.sk/2022

Kaðlín Sara Ólafsdóttir je islandská skladateľka a hudobníčka, ktorá vo svojej tvorbe reflektuje nad opotrebovaním a chátraním. Vo svojej hudbe zvýrazňuje paralelné nedokonalosti našej pamäte a technológii, ktoré využívame. Je absolventkou Inštitútu Sonológie v Haagu a nedávno vydala svoj debutový album s názvom Hljóðfirring. Na NEXT Festivale odohrá materiál z onoho albumu s doprovodom od Tobyho Kruita; reflexie nad významom domova, kým sa život umelkyne rozširuje do troch miest. Kaðlín Sara Ólafsdóttir bude spievať, hrať na klarinet a využívať kazety a terénne nahrávky, pričom ju bude sprevádzať skladateľ a hudobník Toby Kruit. Krásny, meditatívny koncert, v ktorom cítiť jemnosť, prírodu a potrebu niekam patriť.
V rámci projektu NOISS (Nórsko – Island – Slovensko): Nová hudba pre nové publiká.

Limpe Fuchs je dnes už legendárna nemecká skladateľka akustických a vizuálnych happeningov a experimentálna hudobníčka. Po štúdiu klavíra a huslí v raných 60. rokoch začala byť aktívna v skupine zvanej Anima a pokračuje v nahrávaní a predstavovaní jej prác dodnes. Jej prax by sa dala tiež opísať ako zvukový výskum, pričom pracuje s mnohými nezvyčajnými, väčšinou vlastnoručne vyrobenými nástrojomi. Limpe Fuchs opisuje svoju tvorbu nasledovne: “Tvorím hudbu kým načúvam plynutiu času. Jednoduchosť a emócia.” Do Bratislavy si privezie svoju impozantnú sadu neobvyklých perkusívnych nástrojov.

NOISS Collab: Guðmundur Arnalds (elektronika), Ole Mofjell (bicie), Paulína Rónaiová (hoboj), Magnus Skavhaug Nergaard (kontrabas), Cansu Tanrikulu (spev). Medzinárodný elektroakustický improvizačný súbor vznikol z iniciatívy festivalu a tvoria ho tvorivé hudobníčky a hudobníci z Nórska, Islandu, Slovenska a Turecka, ktorí sa teraz po druhýkrát predstavia spoločne na jednom pódiu.
V rámci projektu NOISS (Nórsko – Island – Slovensko): Nová hudba pre nové publiká.

Budokan Boys – dvaja Američania s pobytom v Berlíne a vo Viedni – multiinštrumentalista Jeff T Byrd a spevák Michael Jeffrey Lee –, o svojom projekte hovoria ako o zvláštnom, trpkom prevedení popu. Originálne duo sa pohybuje niekde na rozmedzí žánrov no-wave, dad-rock, hip-hop, R&B, spoken word a psych-folk a tvorí tak hudbu, ktorá je smiešna, divná a neobyčajne dojemná zároveň. Ich posledný album So Broken Up About You Dying hovorí o smrti – je viac kozmický, tajomný a ťažší, ale zachováva si aj duch dobrodružstva a intenzity, ktoré charakterizujú ich predošlé dve nahrávky. Budokan Boys predvedú svoju divokú, temne humornú live show kombinujúc prapodivnú elektroniku, bizarné naratívy, chrapľavé saxofóny a slide gitaru.

Debutový album Fountain vytvorila v Berlíne usadená americká umelkyňa Lyra Pramuk len z nahrávok svojho hlasu. “Spracúva a vrství prevažne neverbálne zvuky aby skúmala samotné jadro svojej bytosti,” recenzuje Pitchfork v sekcii Best New Music. Výsledkom spájania elementov klasických vokálnych techník, popových štruktúr, prvkov performancie a vplyvov rôznych žánrov súčasnej elektronickej hudby je zvuk, ktorý by sa dal opísať ako nejaký sakrálny, futuristický folklór. Od vydania albumu v roku 2020 Lyra Pramuk spolupracovala s umelcami ako Holly Herndon, Ben Frost, KMRU, Colin Self a ďalší. Jej vystúpenie na NEXTe budú túto jeseň nasledovať koncerty na C2C a Pitchfork Music Festival.
V rámci projektu NOISS (Nórsko – Island – Slovensko): Nová hudba pre nové publiká.

DJ Lycox je produktívny parížsky producent, ktorý zažiaril počas posledných rokov ako jedno z ústredných mien spájaných s portugalským vydavateľstom Príncipe. Záber jeho produkcií je naozaj široký – introspektívny afrohouse sedí vedľa cinematických jungle exkurzií, pomalšie bpm nasledujú melodickejšie tracky s tradičnými “latas” batida perkusiami. Počas klubovej noci v kotolni STU zahrá DJ set, ktorý bude zaručene eklektický a vzrušujúci.

De Schuurman je jedno z kľúčových mien klubovej hudby, ktoré púta pozornosť na holandské hnutie bubbling house – vysoko energetickú permutáciu dancehallu. Ako hovorí legenda, v neskorých 80. rokoch hral mladý DJ Moortje z Curaçaa v Club Voltage v Hágu, kde omylom pustil dancehallový track rýchlosťou 45 RPM namiesto 33. Zvyšok je história. De Schuurmanova ostatná kompilácia Bubbling Inside na legendárnej ugandskej značke Nyege Nyege Tapes je kolekciou nepočutých klenotov nahratých od skorých nultých rokov až do roku 2019. Skvele vyprodukovaná, euforická hudba ako stvorená pre večných hľadačov nekonvenčného klubového zvuku. Pre fanúšikov hocičoho, čo vyšlo na Nyege Nyege alebo Príncipe.

seafur / dora / kultúrna pracovníčka, ilustrátorka, občasná performerka potápajúca sa v hudbe, tanci a ich kultúrnych & politických kontextoch. Selekcia jej setov prechádza naprieč viacerými krajinami a kontinentami a snaží sa nachádzať prepojenia medzi zdanlivo nespojiteľnými žánrami a hudobnými dekádami. Hyperpop a salsa, reggaeton a synthpop, bailefunk či soundcloud remixy pop hitov nultých rokov. Typickým elementom jej eklektických setov je predovšetkým ich silný tanečný náboj, ale aj mierna irónia a búranie konceptu guilty pleasures.
//ENG//
Presal: 25€
At the door: 35€
DOORS: 17:00
START: 17:30
Line-up Klarisky
Kaðlín Sara Ólafsdóttir
Limpe Fuchs
Line-up A4
NOISS Collab: Arnalds & Mofjell & Rónaiová & Skavhaug Nergaard & Tanrıkulu
Budokan Boys
Lyra Pramuk
Line-up Kotolňa STU
seafur
De Schuurman
Dj Lycox

https://nextfestival.sk/2022

Icelandic composer and musician Kaðlín Sara Ólafsdóttir whose work reflects on deterioration by drawing parallels between the imperfections of memory and technology. She is an alumni of the Institute of Sonology in The Hague and has recently released her debut album titled Hljóðfirring. She will perform material from the record alongside Toby Kruit; reflections on the meaning of home, as the artist’s life spreads across three distinct cities. Kaðlín Sara Ólafsdóttir performs on voice, clarinet and uses cassettes and field recordings, accompanied by composer and musician Toby Kruit. A beautiful, meditative concert imbued with gentleness, nature and a yearning to belong.
Part of NOISS (Norway–Iceland–Slovakia): New Musics for New Audiences project.

Limpe Fuchs is a legendary German composer of acoustic and visual happenings and experimental musician. After studying piano and violin in the early sixties, Fuchs was active in a group called Anima and continues to produce recordings and perform to this day. She could also be described as a sound researcher – she uses and deeply understands a lot of unusual, most self-made instruments. On her website Limpe Fuchs describes her practice in the following way: “Making music while listening to the streaming of time. Simplicity and emotion.” She will bring her impressive set of unusual percussion instruments to Bratislava.

NOISS Collab: Guðmundur Arnalds (electronics), Ole Mofjell (drums), Paulína Rónaiová (oboe), Magnus Skavhaug Nergaard (double bass), Cansu Tanrikulu (vocals). International electro-acoustic improvisation ensemble was established as a commission of the festival. It consists of creative musicians from Norway, Iceland, Slovakia and Turkey who will perform together for the first time.
Part of NOISS (Norway–Iceland–Slovakia): New Musics for New Audiences project.

Budokan Boys – two Americans with residence in Berlin and Vienna – multi-instrumentalist Jeff T Byrd and vocalist Michael Jeffrey Lee – describe their project as a weird, acerbic version of pop music. Sitting somewhere between no-wave, dad-rock, hip-hop, r&b, spoken word and psych-folk, the duo manage to create music that’s funny, strange and deeply moving, all at the same time. Their latest album So Broken Up About You Dying – a record about death – is more cosmic, mysterious and heavier, but maintains that spirit of adventure and intensity that characterises their previous two records. Budokan Boys will perform their fierce and darkly-comic live show which combines off-kilter electronics, bizarre narratives, seedy saxophones and slide guitar.

Lyra Pramuk’s debut album Fountain was created by utilizing only recordings of the American, Berlin-based artist’s own voice, “processing and layering largely non-verbal sounds to explore the very fiber of her being,” as Pitchfork declared in their Best New Music review. Fusing elements of classical vocal techniques, pop structures, performance practices and influences of various genres of contemporary electronic music, the result is what could be best described as some kind of sacral, futuristic folklore. Since the release of the album in 2020, Lyra Pramuk has collaborated with musicians like Holly Herndon, Ben Frost, KMRU, Colin Self and others. Her performance at NEXT will be followed by concerts at C2C and Pitchfork Music Festival this autumn.
Part of NOISS (Norway–Iceland–Slovakia): New Musics for New Audiences project.

seafur / dora / culture worker, illustrator, occasional performer immersed in music and dance and their cultural and political contexts. The selection in her sets traverses across many countries and continents and tries to find connections in seemingly un-joinable genres and musical decades. Hyperpop and salsa, reggaeton and synthpop, bailefunk or soundcloud remixes of 00s pop hits. A typical element of her eclectic sets is a strong focus on dance, but also irony and getting rid of the concept of guilty pleasures.

De Schuurman is one of the key names spotlighting the Dutch bubbling house movement, a hi-energy dancehall permutation. As the legend goes, in the late 80s a young DJ Moortje from Curaçao was playing at Den Haag’s Club Voltage, where he accidentally played a dancehall track at 45RPM, not 33, to feverish reception from the dancers. De Schuurman’s latest compilation Bubbling Inside on Uganda’s Nyege Nyege Tapes is a collection of hard-to-find pieces highlighting the propulsive rhythms of this genre, produced from the early 00s all the way to 2019. Brilliantly produced, energising music made for the dancefloor. For fans of anything released on Nyege Nyege or Príncipe.

The prolific Parisian producer Dj Lycox is one of the breakout names associated with the Portuguese imprint Príncipe in recent years. His production range is wide – introspective afrohouse bangers sit side by side with cinematic jungle excursions, slow love potions are followed by melodic pieces featuring traditional “latas” batida percussion. He will perform a DJ set, one that promises to be as eclectic as it is exciting.

Spoluorganizátori: A4 – priestor súčasnej kultúry, BKIS
Hlavný partner: Fond na podporu umenia
Partneri: Hl. mesto SR Bratislava a Nadácia mesta Bratislavy, ICAS, Bigmedia, GoOut, International Visegrad Fund,
Clarion Hotel, STU FAD, SNG, KHB
Hlavní mediálni partneri: Resident Advisor, Crack Magazine, Denník N, RTVS: :Rádio_FM, Rádio Devín
Mediálni partneri: 3/4, Kapitál, Citylife, Fullmoon, Hudobný život, Swine Daily, QYS
NEXT 2022: 23rd Advanced Music Festival sa koná s podporou z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia, Grantov EHP, Hlavného mesta SR Bratislavy a Nadácie mesta Bratislavy a Medzinárodného vyšehradského fondu.
Projekt NOISS (Nórsko – Island – Slovensko): Nová hudba pre nové publiká získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 192 300 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 28 845 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je rozvoj publika, budovanie kapacít a nadnárodnej mobility propagujúcej hodnoty tvorivosti, umeleckej slobody a spolupráce v súčasnej avantgardnej hudbe.
#SPOLOCNEzaDOBREnapady #eeagrants #NOISS
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
eeagrants.sk

entry: Presale: 25 € / Door: 35 €