dec

14

sobota o 20:00

DEBRIS COMPANY: DOLCISSIME SIRÉNE & TOMÁŠ DANIELIS: BACK TO

DEBRIS COMPANY DOLCISSIME SIRENE

Tanečno-divadelné predstavenie dolcissime sirene / svadba vychádza z niektorých častí textu Ottavia Rinucciniho Intermedi da la Pelegrina, libreta, zhudobneného predstaviteľom hudobného humanizmu, režisérom a organizátorom – grófom Giovannim De Bardim pripravenom pri príležitosti svadby Ferdinanda Medici a Cristiny di Lorena. Formálne je predstavenie voľne inšpirované textom a hľadaním ďalších dramatických intermédií platónskeho idealizmu a filozofie života v divadelno-hudobnej forme.

Dobovým posolstvom diela la Pelegrina z roku 1589 bolo pôvodne ohlásenie návratu zlatého veku ako signálu pre návrat radosti a životného optimizmu – symbolického východiska z klietky temného stredoveku. Rešpektovanie tejto významnej rituálnej ceremónie nám poslúžilo k príprave a vytváraniu neobvyklej inscenácie pre krátky okamih oslavy života, hry o hodnotách, pochybnostiach, detailoch, úvahách o individualite, láske, morálke, realite a idealizme. Akt oslavy svadby rodín Medici a di Lorena je v našom prípade spojený so subjektívnym pohľadom protagonistov na svadbu, ktorá vstúpila do dejín tak, ako ktorákoľvek z iných kampaní pojednávajúcich o boji o moc – na túto udalosť sa pozeráme z uhla, ktorý pranieruje zveličovanie histórie a dogmatické posolstvá zaznamenávajúce tieto okamihy.

Hra je úvahou o spochybnení snahy dejín a ich politického kontextu strhnúť pozornosť na “veľkých protagonistov” – ako reprezentantov a definovateľov pravdy. O tom, že pravda dozrieva v každom jednotlivcovi nezávisle nevynútená okolnosťami, možno aj nikdy nezaznamenaná. V určitom zmysle vždy subjektívna, s vlastnou zodpovednosťou. Oslava napr. konca stredoveku ako apoteózy boja dobra so zlom sa ukazuje ako adekvátna. Ale boj dobra so zlom bol vždy len zápasom individuality/jednotlivca vo svojom vnútri. Politika a boj o politickú moc sa k tejto vojne môže len priblížiť ale nikdy sa nemôžu stať jej subtílnou súčasťou.

Autori hudby – Ján Boleslav Kladivo a Jozef Vlk vytvorili na základe Rinucciniho poézie dekonštruktívnou metódou niekoľko skladieb, a keďže nikdy nepočuli stredoveký hudobný výklad Giovanniho De Bardi a ďalších zúčastnených skladateľov, vzniklo niečo na spôsob aleatórneho chápania východiskového textu.

názov: Debris Company / dolcissime sirene
dĺžka: cca 38 min.

choreografia: Daniel Raček, Stanislava Vlčeková
réžia: Jozef Vlk
hudba a koncept: Ján Boleslav Kladivo a Jozef Vlk
kostýmy: Marija Havran
svetelný dizajn: Jozef Vlk

——————————————–
prestávka:

Tomáš Danielis – Back to

Koncept: Tomas Danielis
Tanec: Pernille Malou Konzcak Sorensen, Tomas Danielis
Hudba: Ulrich Troyer
Svetla: Tomas Tomas Danielis
Back to je improvizovane predstavenie v ktorom reflektujem na to co vidim okolo seba a co ma inspiruje.

Predstavenie bolo premierovane na Int.Buhnenwerkstatt Tanztheater Festival Graz 2011.
www.tomasdanielis.com

ENG
Dramatic dance performance Dolcissime sirene / wedding arised from some of the parts of the text of Ottavio Rinuccini’s Intermedi da la Pelegrina, libretto, set to music by a representative of musical humanism, a director and an organizer – count Giovanni De Bardi. It was prepared in occasion of Ferdinando Medici’s and Cristine di Lorena’s wedding. Formally, the performance is inspired freely by the text and searching for other dramatic intermediaries of plato’s idealism and life philosophy in a dramatical / musical form.

The message of the work la Pelegrina from the year 1589 originally was announcing the comeback of the golden age as a signal for the return of joy and life optimism – a symbolic way out of the dark middle age cage. Respect toward this meaningful ritual ceremony has helped us to prepare and create an unusual mise-en-scene for a short moment of life celebration, game of values, doubts, details, thoughts about individuality, love, morale, reality and idealism.

Act of celebration of Medici’s and di Lorena’s wedding is in our case connected with a subjective view of protagonists on the wedding, that has entered history just like any other campaigns dealing with the struggle for power. We are looking at this event from a point of view that exposes history exaggeration and dogmatic messages capturing these moments.

The play is a contemplation of history efforts questioning and its political context to grip the attention on “the big protagonists” as representatives and definers of the truth. It is about truth maturing in each individual independently unenforced by the circumstances /maybe also never captured/. Always subjective in a way, with its own responsibility. The glory of for example the end of middle age as an apotheosis of the battle of good and bad is appearing as adequate. But the battle of good and bad was always just a struggle of individuality of an individual within himself. Politics and the struggle for political power can only get closer to this battle, but it can never become its slight component.

————————————-
2 half

performance of Tomas Danielis – BACK TO

Back to…

is improvisation piece where I reflect what I see around me, what inspires me… it’s my personal account of dance, performing and life.

This performance was co-produced by Int. Buehnenwerkstatt Tanztheater Festival Graz in 2011.

Concept and dance: Tomas Danielis

DJ: Paľo Čejka

https://www.facebook.com/events/206652776187208