feb

25

streda o 17:30

KU.BA TALKS: “Kreatívne priemysly a kultúra – dve rôzne veci?”

Začíname sériu verejných diskusií o kultúre a meste. Koncepcie kreatívnych a kultúrnych priemyslov prichádzajú aj na Slovensko: kultúra a tvorivosť sa inštrumentalizuje a stáva sa z nej politicko-ekonomický nástroj rozvoja miest. Je aktuálny politický záujem o kreativitu v rozpore so slobodným rozvojom oblasti kultúry a umeleckej tvorby, alebo pracuje v jej prospech? Je možné komodifikovať aj imanentné prejavy kultúry vo forme umenia, včítane jej angažovanej spoločenskej roly, alebo už takáto podoba kultúry nikoho nezaujíma? O pripravovaných regionálnych koncepciách kreatívnych a kultúrnych priemyslov v našom prostredí – ich prostriedkoch, cieľoch a zamýšľaných aktéroch sa budeme rozprávať so zaujímavými hosťami.

hostia: Zuzana Mrvová / Katedra kulturológie FiF UK Bratislava, Zora Jaurová / CIF – Fórum kreatívneho priemyslu, Rastislav Šenkirik / Oddelenie kultúry Bratislavského samosprávneho kraja a Vladimír Kmeť / OneClick, s.r.o..

moderuje: Bohdan Smieška

Projekt “Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu” realizuje A4 a bol podporený sumou 44 316 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu “Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu” je sériou zdola pripravených a realizovaných aktivít v partnerstve s vedením mesta a v kontexte aktuálneho diskurzu o kreatívnej ekonomike a tematizovania významu kultúrnych MVO v regióne iniciovať vznik a implementáciu potrebných nástrojov v kultúrnej politike mesta a kraja.