máj

17

streda o 18:00

Príbeh 0: Premeny mestského aktivizmu v Bratislave

Hosť: Pavel Šuška

Hlavným cieľom prezentácie bude v základných črtách predstaviť meniace sa podoby mestského aktivizmu v Bratislave. Angažovanosť obyvateľov v snahe ovplyvniť budúcnosť konkrétnych lokalít na území mesta sa po roku 1989 vyvíjala v dynamickom kontexte spoločenských premien, na ktorých miestne prejavy museli obyvatelia často aktívne reagovať. Preto pre interpretáciu lokálnej občianskej dynamiky bude nevyhnutné bližšie sa pozrieť na politicko-ekonomické transformácie prebiehajúce na rôznych mierkových úrovniach, ktoré spoluformovali miestny politický priestor a jeho aktivistickú súčasť.

Pavel Šuška pôsobí v Geografickom ústave SAV a vo svojejvýskumnej práci sa venuje procesom premien mestskej krajiny vo vzťahu k post-socialistickýmtransformáciám. V tomto kontexte si zvlášť všíma otázky politiky a distribúcie mocipri mestských premenách.

OrganizujePríbeh nula