okt

09

nedeľa o 19:30

••• Marsel Onisko: Všetko dookola •••

vstupné: vstup voľný

•sk•

Marsel Onisko: Všetko dookola

Marsel Onisko – poet, hudobník, herec, výtvarník z Užhorodu na Ukrajine. Narodil sa v roku 1977, vyštudoval filológiu. Bol umeleckým riaditeľom časopisu Panic Button, ktorý v Žiline tvoril spoločne s režisérom Aramisova. Aktuálne sa venuje maľbe, voľnej grafike, kolážam a digitálnym obrazom. Pre kultúrne centrum Stanica robí vizuály pre plagáty s mesačným programom od anexie Krymu v roku 2014.

Jeho výstava Všetko dookola reflektuje najmä aktuálne dianie na Ukrajine. Je zostavená zo súboru 25 digitálnych printov, ktoré postupne vznikali od začiatku ruskej agresie na Ukrajine v roku 2022.

Aktívne vystavoval od roku 1996 vo viacerých krajinách – Holandsko, Ukrajina, Mexiko, USA, Maďarsko, Bielorusko, Nemecko, Slovensko, Francúzsko. Tento rok sa jeho práce objavia aj v rámci skupinovej výstavy na Benátskom Bienále. Vidieť jeho diela ste mohli aj na festivale Fest Anča či Pohoda. Herecky vystupoval vo filme Cage Tigers, ktorý sa dostal do užšieho výberu študentských filmov v Cannes v roku 2011. Je spoluzakladateľom a spevákom slovensko-ukrajinskej hudobnej skupiny Charmsove deti (Charms Kids).

Realizáciu výstavy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.

••ua••

Марсель Онисько: Навколо

Виставка відображає сучасні події в Україні. Вона складається з набору з 26 цифрових принтів.
Марсель Онисько створює їх з початку російської агресії в Україні у 2022 році. Назва відсилає до
повторюваної історії – людської війни, з якої не вчилися «трупи» в Кремлі.
Марсель Онисько – український художник з Ужгорода. 1977 р.н., навчався на факультеті філології.
Він був художнім керівником візуального журналу «Panic button», який він створив у Жиліні разом
з режисером Ла Арамісовим. Зараз він працює над картинами, вільною графікою, колажами,
цифровими картинами та проводить час із сім’єю та собакою Бруно. З моменту анексії
українського Криму у 2014 році створює візуалізацію для афіш культурного центру «Stanica».
Відкрийте для себе роботи Марселя Ониско: instagram.com/oniskomarsel
Марсель Онисько активно виставляється з 1996 року в кількох країнах – Нідерландах, Україні,
Мексиці, США, Угорщині, Білорусі, Німеччині, Словаччині, Франції. Цього року його роботи
також були представлені на груповій виставці на Венеціанській бієнале. Він знявся у фільмі
«Тигри в клітці», який у 2011 році увійшов у шорт-лист секції студентських фільмів у Каннах.
Також, Марсель є співзасновником та співаком словацько-українського музичного гурту Charms
Kids (Charmsove deti).

Реалізація виставки була підтримана громадськми ресурсами Fond na podporu Umenia.

•••en•••

Marsel Onisko: All around

The exhibition reflects current events in Ukraine. It is composed of a set of 26 digital prints. Marsel
Onisko created them since the beginning of the Russian aggression in Ukraine in 2022. The name refers
to a recurring history – a human war tragedy from which the “corpse” in the Kremlin did not learn.
Marsel Onisko is an artist from Uzhhorod. Born in 1977, he studied philology. He was the artistic director
of the visual magazine Panic Button, which he co-created in Žilina with a film director La Aramisova. He

is currently working on paintings, free graphics, collages, digital paintings and spends his time with his
family and a dog Bruno. Since the annexation of Ukrainian Crimea in 2014, he has been creating visuals
for posters of cultural center Stanica.
Discover Marsel Onisko works: instagram.com/oniskomarsel
Marsel Onisko has been actively exhibiting since 1996 in several countries – the Netherlands, Ukraine,
Mexico, USA, Hungary, Belarus, Germany, Slovakia, France. This year, his work also appeared in a
group exhibition at the Venice Biennale. He acted in the film Cage Tigers, which was shortlisted for
student films section in Cannes in 2011. He is a co-founder and singer of the Slovak-Ukrainian music
group Charms Kids (Charmsove deti).

The realization of the exhibition was supported from public sources by the Slovak Arts Council.

vstupné: vstup voľný