Novotvar 2018 - Medzinárodný literárny festival / Platforma Dni slovenskej literatúry Marek Debnár: Dištančné čítanie

05 10. 2018 Piatok 17:00
dobrovoľné vstupné

Mgr. Marek Debnár, PhD. (1979) vyštudoval odbor dejiny filozofie na FiF UK v Bratislave, kde získal aj doktorát zo systematickej filozofie. V súčasnosti pracuje ako odborný asistent na FiF UKF v Nitre. Zaoberá sa interdisciplinárnym výskumom v  oblasti filozofie, semiotiky a  teórie literatúry. V  posledných rokoch sa zameriava hlavne na teóriou dištančného čítania ako súčasti digital humanities. Je autorom viacerých odborných článkov a  monografie Medzi myšlienkou a obrazom – fragmenty z filozofie literatúry (2013).