16. februára

2% pre A4

Vtomto období máte možnosť venovať 2% zdane vybranej mimovládnej neziskovej organizácii. Môžete podporiť aj A4 – nultý priestor, ktorý už deviaty rok pod jednou strechou spája autorov zrôznych oblastí súčasnej umeleckej tvorby (divadlo, film, tanec, hudba, nové médiá, audiovizuálna kultúra).

Váš príspevok bude využitý na mieste, ktoré sa venuje podpore výhradne súčasného umenia a nezávislej kultúry. Aj vďaka vašej podpore bude možné naďalej prevádzkovať priestor, ktorý prináša konfrontácie zahraničného adomáceho umeleckého diania a ktorý je otvorený novým asúčasným nápadom akaždým jedným predstavením ponúka informácie a rozširuje obzory svojim návštevníkom.

Napriek udalostiam zposledných mesiacov, chceme pokračovať vnašich aktivitách aj naďalej. Na novom mieste, kde našu energiu vložíme viac do prípravy bohatého programu ako do boja sveternými mlynmi. Tubudeme môcť robiť našu prácu najlepšie pre spokojnosť našich návštevníkov. Práve takého miesto bude možné vybudovať aj vďaka vašej pomoci, za ktorú vám ďakujeme.

Údaje potrebné na venovanie 2% centru pre súčasnú kultúru A4 – nultý priestor

– názov: A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru
– právna forma: občianske združenie
– sídlo: Nám. SNP 12, 811 06 Bratislava
– IČO: 30853435

Údaje vpíšte priamo do vášho daňového priznania. Ak daňové priznanie nepodávate, môžete si tu stiahnuť tlačivá, ktoré vám potvrdí zamestnávateľ a pošlete ho na daňový úrad. Upozornenie – výška vašich 2 percent musí byť minimálne 3,32 € (8,30 € v prípade právnickej osoby).

Ďakujeme!

Všetky potrebné tlačivá si môžete stiahnuťTU.

Ak si podávate daňové priznanie sami (napr. živnostníci):

1. Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ A, potom venujte pozornosť VIII. oddielu s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.“ Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.“ Do príslušných koloniek uveďte:
– sumu 2% z vašej dane: — EUR
– IČO: 30853435
– Právna forma: občianske združenie
– Názov: A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru
– Sídlo: Nám. SNP 12, 811 06 Bratislava
2. Vyplnené daňové priznanie za rok 2011 doručte vášmu daňovému úradu a uhraďte daň.

Ak ste zamestnaní:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. apríla 2012 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

:: video :: fb event ::