okt

29

štvrtok o 17:30

KU.BA TALKS #3: Kultúrne granty v Bratislavskom kraji

Pokračovanie série verejných diskusií o kultúre a meste.

V lete bola vyhlásená výzva a udelili sa prvé granty z novej dotačnej schémy Bratislavského samosprávneho kraja na podporu kultúry a umenia. Už v novembri 2015 vyhlási kraj ďalšiu výzvu na projekty, určenú na rok 2016.

V rámci sérieKU.BATALKS chceme tento raz prispieť k pestovaniu kritickej praxe práve v oblasti nastavenia a prevádzky dotačného mechanizmu na podporu kultúry na úrovni regionálnej samosprávy. Pozývame vás do otvoreného diskusného priestoru, ktorý ponúkame na čo najširšiu reflexiu prvých skúseností a odporúčaní pre ďalšie formovanie tohto nového nástroja na podporu kultúry aumenia vregióne Bratislavy. Pozvanie do diskusie prijali Zuzana Šajgalíková, riaditeľka Odboru cestovného ruchu a kultúry, Rastislav Šenkirik vedúci oddelenia kultúry a členovia Rady BSK pre kultúru aumenie (nezávislý poradný orgán), ktorí predkladajú návrh na udelenie podpory.

Príďte sa pýtať, vyjadriť svoje postrehy, názory či odporúčania pre ďalšie fungovanie dotačnej schémy samosprávneho kraja na podporu kultúry aumenia.

moderuje
Bohdan Smieška

realizuje
A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru
www.a4.sk

Projekt “Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu” bol podporený sumou 44 316 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu”Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu” je sériou zdola pripravených a realizovaných aktivít v partnerstve s vedením mesta a v kontexte aktuálneho diskurzu o kreatívnej ekonomike a tematizovania významu kultúrnych MVO v regióne iniciovať vznik a implementáciu potrebných nástrojov v kultúrnej politike mesta a kraja.

Viac informácií o projekte nawww.kulturnabratislava.sk.