jan

12

piatok o 18:00

Palo Fabuš: Je možné demokratizovať samotnú realitu?

Technika a myslenie – cyklus prednášok z filozofie médií

J. G. Ballard si už v 70. rokoch všimol, že sa svet okolo neho premieňa tak radikálne, až realita ustupuje do pozadia a do popredia sa dostáva skôr fikcia – že si fikcia a realita doslova vymenili miesta. Vychádzajúc z histórie i súčasných poznatkov filozofie a sociológie médií, cyklus Technika a myslenie skúma technologické podmienky dnešného myslenia: prečo dnes svet vzniká skôr podľa pravidiel fantázie než logiky? Prvá prednáška priblíži, prečo sa koncom 20. storočia rodí nový záujem o ontológiu, akú rolu v ňom hrá technika a pred akou výzvou teraz ocitáme. Ukáže sa, že realita nie je niečím, čo je iba spoznávané, ale čo človek aj utvára v spolupráci so strojmi a prírodou – a že otázka, ako realitu utvárať, je výsostne politická. Palo Fabuš študoval informatiku, mediálnu teóriu a sociológiu. Je šéfredaktorom časopisu Umělec a dlhodobo sa zaujíma o vzťah digitálnej techniky a ľudského údelu.