26. novembra

Kultúra a mesto: Sila príťažlivosti

VBratislave sa vdňoch 08.12.-09.12. 2015 koná medzinárodná konferencia Kultúra a mesto: Sila príťažlivostio význame kultúry pre rozvoj mesta, ktorú organizuje A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru.

Konferencia, ktorá sa uskutoční vpriestoroch Pisztoryho paláca chce kriticky preskúmať aktuálne záujmy, vzťahy, spory a otvorené otázky o význame kultúry a jej pozícii v kontexte súčasného európskeho mesta.

Hlavným cieľom je prispieť k diskusii o budúcnosti Európy prostredníctvom preskúmania prínosov kultúrneho plánovania a tvorby kultúrnych politík na úrovni miest a regiónov pre ich udržateľnosť či rozvoj.

Pozvaní rečníci z miest ako Berlín, Viedeň, Praha, Brno, Plzeň, Ľubľana, Tallinn, Záhreb, Košice atď. budú diskutovať o príkladoch úspešných transformácií miest v dôsledku premysleného kultúrneho dialógu a plánovania. Počas dvoch decembrových dní vštyroch paneloch budú prediskutované nasledovné témy:

Akú rolu môžu hrať pri formovaní kultúrnych politík v mestách občianske iniciatívy, ktoré sú v poslednej dobe na vzostupe? Panel: Bottom-up vs. top-down kultúrne politiky. Diskutujú: Emina Višnjić (HR), Simon Kardum (SI), Michal Hladký (SK), Simona Škarabelová (CZ). Moderuje: Olga Škochová Bláhová (CZ)

Aká by mala byť vízia kultúrneho mesta a ako dosiahnuť jej udržateľnosť pri zapojení všetkých druhov aktérov? Panel: Kultúrne mesto: vízia udržateľnosti. Diskutujú: Ivo Nesrovnal (SK), Magda Vášaryová (SK), Viktor Piorecký (CZ), Matěj Stropnický (CZ). Moderuje: Michal Hvorecký (SK)

Ako môžeme formovať miestnu a regionálnu kultúrnu politiku z pohľadu medzinárodnej kultúrnej spolupráce? Panel: Kreatívna Európa. Diskutujú: Vesna Čopič (SI), Gernot Wolfram (DE), Jiří Sulženko (CZ). Moderuje: Zora Jaurová (SK)

Ako prispieva kultúra k vytváraniu identity, špecifickému charakteru a rozvoju miest? Panel: Kultúra – mestotvorný faktor. Diskutujú: Marcin Poprawski (PL), Elisabeth Leitner (AT), Maroš Krivý (SK). Moderuje: Fedor Blaščák (SK)

Viac informácií na www.kulturaamesto.sk.

Súčasťou konferencie je sprievodné podujatie PechKucha Night.

Konferencia je jedným zvýstupov projektu Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu podporeného zDotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre rok 2015, programu Pro Slovakia az Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014, oblasť podpory: Demokracia, dobrá atransparentná správa vecí verejných – Zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Správcom fondu je Nadácie otvorenej spoločnosti. Partnermi podujatia sú tiež Creative Europe Desk Slovensko, Goethe-Institut Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj, Mestská časť Bratislava Staré Mesto, o.z. Punkt a Hotel Mercure.