07. októbra

Mesto ako politikum I – Verejný priestor (ne)samozrejmý?

Kto má právo na mesto? Je verejný priestor samozrejmý – jedná sa o historicky daný atribút mesta? Kto sú aktéri mestského verejného priestoru a kto sa má vyjadrovať k jeho utváraniu? Aký je presah verejnej sféry / politiky do verejného priestoru – ako sa tvoria rozhodnutia? Je existencia mestského verejného priestoru v ohrození?

Predmetom prvej zo série diskusií o správe vecí verejných, na ktorú vás pozývame už 14. októbra v čase od 18.00-20.00, bude bližšie predstaviť niektoré významné myšlienkové koncepty, ktoré sa zaoberajú definovaním a interpretovaním pojmu mestského verejného priestoru. Pri transformácii a premenách miest sa do popredia dostáva vyjednávanie o významoch priestoru, ktoré je sprevádzané permanentným konfliktom. Pozrieme sa na základné východiská sociologických, politicko-ekonomických, či urbanisticko-plánovacích prístupov, ktoré stoja za aktuálnymi diskurzmi reflektujúcimi problémy a konflikty odohrávajúce sa v súčasnom meste, Bratislavu nevynímajúc.

S Bohdanom Smieškom (Local Act, PDCS) budú diskutovať odborníci zo Slovenska a Českej republiky naprieč disciplínami sociológie, architektúry a filozofie – Slavomíra Ferenčuhová, Martin Jančok, Martin Škabraha a Peter Vittek.
……………………………………………………………….….

Mesto ako politikum je sériou troch diskusií o správe vecí verejných organizovaných v priebehu októbra združeniami Local Act a A4 – priestor súčasnej kultúry.

Na prvé dve diskusie Verejný priestor (ne)samozrejmý? (14.10.2014) a Kultúra (ne)potrebná? (22.10.), ktoré sa budú zaoberať problematikou mestského verejného priestoru a tvorbou kultúrnej politiky, pozývame na pódium viacerých odborníkov zo Slovenska a Českej republiky, ktorí disponujú širokou sumou teoretických poznatkov i praktických skúseností v daných oblastiach. Záverečnou diskusiou bude verejná panelová diskusia Ako (ne)spravovať mesto? (28.10.) s kandidátmi na primátora mesta, ktorých budeme konfrontovať s výstupmi artikulovanými na dvoch predchádzajúcich diskusiách.

…………………………………………………………………

Slavomíra Ferenčuhová je sociologička mesta. Pôsobí na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej Univerzity v Brne, kde obhájila v roku 2010 dizertačnú prácu s názvom MENO, MESTO, VEC: Premeny urbánneho plánovania, sociológia mesta a prípad (post)socialistického Brna. Okrem sociológie mesta sa venuje témam urbánneho plánovania, histórii urbánnych štúdií, utváraniu mestských identít, verejnému priestoru a každodennej spotrebe v postsocializme. Je spoluriešiteľkou grantového projektu Kolektivní paměť a proměna městského prostoru (2012 – 2014, GAČR) a spolueditorkou knižných publikácií, ktoré predstavujú odborné prístupy k problematike mesta zakotvené v rôznych spoločensko-vedných disciplínach: Město: Proměnlivá ne/samozřejmost (2009), Československé město včera a dnes: Každodennost – reprezentace – výzkum (2010) a Třetí město (2011).

Martin Jančok je architekt, absolvent Fakulty Architektúry STU v Bratislave. V roku 2010 založil PLURAL, platformu, ktorá sa zameriava na tvorbu a výskum v oblasti súčasnej architektúry a mesta. Zaoberá sa ich vzťahom k spoločnosti. S kritickým a pro—aktívnym postojom ponúka konkrétne návrhy využívajúce najzákladnejšie schopnosti architektúry. Bol zodpovednou osobou v rámci účasti zerozero na medzinárodnom výskumnom projekte City Visions Europe a vo víťaznom návrhu pre maďarské mesto Ajka v prestížnej medzinárodnej urbanistickej súťaži Europan 10. Je laureátom ceny CE–ZA–AR 2011 v kategórii Interiér a CE–ZA–AR 2012 v kategórii Exteriér. Súčasným najdôležitejším projektom je revitalizácia žilinskej neologickej synagógy a jej transformácia na kunsthalle – Nová synagóga, ktorý bol ocenený Bauwelt Advancement Award 2013.

Martin Škabraha je český filozof zaoberajúci sa súčasnou politickou filozofiou a filozofiou filmu. Prednáša na Ostravskej univerzite a na Univerzite Palackého v Olomouci, kde obhájil dizertačnú prácu zameranú na význam a kritiku modernosti. Vplyv na neho mali predovšetkým Jan Patočka, Václav Bělohradský, Jacques Derrida a autori spojení s kritickou teóriou frankfurtskej školy. Vo svojich esejach spojuje postmodernú kritickosť s presvedčením, že filozofia by sa mala spoločensky angažovať. Publikuje najmä v kultúrnom týždenníku A2, dvojmesačníku Sedmá generace, v prílohe Salon denníka Právo a v internetových denníkoch Britské listy a Deník Referendum. Angažoval sa v množstve káuz a občianskych iniciatív, na celoštátnej (ProAlt) aj miestnej úrovni (protesty proti Šantovka Tower).

Peter Vittek študoval filozofiu a históriu. Pracoval ako stolár a rekvizitár, neskôr sa začal venovať prekladaniu a žurnalistike. Patrí medzi zakladajúcich členov združenia Utopia, ktoré presadzuje rozvoj inkluzívnej ekonomiky a zavádzanie prvkov participatívnej demokracie vo verejnej správe. Zaoberá sa prácou Davida Harveyho – britského humánneho geografa, ktorého text Právo na mesto, súbor filozofických východísk toho, ako sa správať k mestu ako priestoru, ktorý patrí všetkým, preložil do slovenčiny.

…………………………………………………………………..

Realizujú:

Local Act je nezávislá iniciatíva reagujúca na každodennosť a aspekty, ktoré napomáhajú vytváraniu miest v priestore. Venuje sa témam súčasného mesta realizáciou performancií, happeningov a diskusií prebúdzajúcich (nás) z kultúrnej amnézie. www.localact.sk

A4 – priestor súčasnej kutlúry je multifunkčné nekomerčné centrum súčasnej kultúry orientované na tvorbu, prezentáciu a vzdelávanie v aktuálnych prejavoch súčasného divadla, tanca, hudby, filmu, súčasnej vizuálnej kultúry a umenia nových médií. www.a4.sk

Partner:

Creative Europe Desk Slovakia
Kancelária Creative Europe Desk je organizačnou zložkou Slovenského filmového ústavu. Jej úlohou je zabezpečovať distribúciu informácií o programe Kreatívna Európa a administratívnu podporu pre predkladateľov projektov. http://www.cedslovakia.eu/

http://www.a4.sk/program/2014-10-14-18-00