22. októbra

Voliť či nevoliť? Nezávislá kultúra si vyberá primátora

Zaujíma vás aká je unás podpora občianskych kultúrnych aumeleckých aktivít? Kedy sa znášho hlavného mesta stane naozaj kultúrna metropola? Aké miesto má (mať) kultúra v komunálnej politike? Stoka, Propeler, PKO, DPOH, Sklad č. 7… aako ďalej skultúrou v Bratislave? Vsúvislosti sblížiacimi sa komunálnymi voľbami prebehne vstredu 27. októbra o17.00 vA4 – nultom priestore verejná diskusia s vybranýmikandidátmi na primátorov. Pozvanie prijali Ján Budaj, Milan Ftáčnik, Alojz Hlina aMagdaléna Vášáryová. Moderuje Fedor Blaščák. Hlavnou témou diskusie bude postavenie (nezávislej) kultúry ajej význam pre ďalší rozvoj spoločenského akultúrneho života vregiónoch, na Slovensku ivširšom európskom kontexte.

Sériu diskusií pripravila sieť nezávislých kultúrnych centier Anténa, ktorej zakladajúcim členom je aj A4, auskutočnia sa naraz vo viacerých mestách na Slovensku. Okrem bratislavskej A4-ky sa budú diskusie konať ina Stanici Žilina-Záriečie, v Tabačke Kulturfabrik (Košice), Divadle Ivana Palúcha (Banská Bystrica) a Klube Lúč (Trenčín). Cieľom tohto ojedinelého podujatia je upriamiť pozornosť politikov aj verejnosti na unás často opomínanú oblasť kultúry, ktorá však významným spôsobom ovplyvňuje kvalitu života. Hoci za prevažujúcou časťou kultúrnej ponuky vnašich mestách stoja štátom čimestami nezriaďovaní organizátori (či už sú to festivaly, galérie alebo kultúrne centrá), samosprávy vo väčšine prípadov nevytvárajú podmienky na ich dlhodobú existenciu. Jednou zvýziev pre nastávajúcich primátorov bude preto aj priblíženie kultúrnej politiky našich miest štandardom, bežným viných európskych sídlach. Prečo by nám malo záležať na tom, čo si o(nezávislej) kultúre myslia tí, ktorí za nás budú rozhodovať ďalšie štyri roky? Je primátor pre kultúru dôležitý? Aké miesto má (mať) kultúra vkomunálnej politike avživote mesta? Tieto, ako aj ďalšie otázky aodpovede zaznejú vjednotlivých mestách.

Občianske združenie Anténa vzniklo vroku 2008 z potreby vytvoriť spoločnú platformu komunikácie aspolupráce medzi nezávislými kultúrnymi centrami aumelcami vkrajine. Jeho cieľom je napomáhať vytváraniu priaznivejších podmienok pre rozvoj občianskych umeleckých aktivít ako rovnocennej alternatívy kprodukcii kultúrnych inštitúcií zriaďovaných štátom či samosprávami.

Podľa členov Antény, najväčšou výzvou naďalej zostáva zmena vnímania konceptu „kultúry“ zo strany štátu asamospráv pri tvorbe zákonov, nariadení agrantových schém. Je dôležité uvedomiť si, že kultúru netvorí len folklór, tradície, umelecké remeslá, historické budovy, národné inštitúcie či kamenné divadlá, ale celá rada nezávislých umeleckých iniciatív, ktoré sú plnohodnotnou súčasťou živej národnej kultúry aidentity. Ztohto dôvodu by mala byť nezávislá kultúra vkonfrontácii so štátnou kultúrou vnímaná rovnoprávne, ato z hľadiska významnosti, kvality ikvantity vyvíjaných aktivít. Kultúra vznikajúca na občianskej báze totiž reflektuje spontánny vývoj spoločnosti aduchovného bohatstva na miestach, na ktorých to tradícia, status quo apodmienky lokálnej kultúry nie vždy dovoľujú. Otom, aké je to byť „nezávislý“ na Slovensku, sa bude hovoriť práve na týchto miestach.