18. decembra

Vyhlásenie A4

Vyhlásenie A4 k stanovisku ministra kultúry Daniela Krajcera ohľadom výberového konania na spoluprácu s NOC

A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru s poľutovaním prijala stanovisko ministra kultúry Daniela Krajcera k výsledkom verejnej súťaže na dramaturgickú spoluprácu pri realizácii kultúrnych aktivít v Dome umenia. Hoci víta zrušenie spornej súťaže, vníma toto vyjadrenie ako alibistické, so snahou zamiesť celú kauzu pod koberec. V tejto situácii preto prestáva ísť o otázku využitia štátnych priestorov, ktorá by sa dala vyriešiť ďalšou súťažou, ale ide o akútny problém vzťahu štátnych orgánov ku kultúre, umeniu a ku kultúrnej obci, ktorá vyjadruje narastajúci nesúhlas s úradníckou svojvôľou.

Minister kultúry ani po dôkladnom prešetrení celej situácie neodpovedal na otázky týkajúce sa transparentnosti už zrealizovaného výberového konania. Podľa právneho stanoviska, ktoré máme k dispozícii, už samotné zadanie nebolo v poriadku: “… ide o netransparentnú súťaž, kde jasne nie sú definované kritériá pre hodnotenie ponúk. Nie je jasné, čo NOC preferuje a ako bude skutočne vyberaný spolupracovník.” Súťaž sa však ruší údajne nie z dôvodu, že bola netransparentná, odborne nezvládnutá a sú tu dôvodné podozrenia z klientelizmu, ale preto, že podmienky údajne nesplnil žiadny z uchádzačov. Takúto vedomosť však A4 ako uchádzač nemá a preto požaduje vysvetlenie, ktorú z podmienok súťaže nesplnila a prečo sa to dozvedá až teraz. Ak by aj podmienky skutočne nesplnil žiadny z uchádzačov, potvrdzovalo by to len neschopnosť NOC realizovať výber spolupracovníka nielen po umelecko-odbornej, ale aj po procesnej stránke.

Ďalej je zarážajúce, že v oficiálnom vyjadrení ministerstva kultúry z 25.8.2011 bol verejný výber spolupracovníka podmienkou a dnes je to už údajne nad rámec zákona: ”Dlhodobou snahou ministerstva kultúry je komplexné riešenie využitia priestorov vDome umenia, ktoré sú vspráve Národného osvetového centra. Po konzultáciách sministerstvom financií bude uskutočnený verejný výber pre hľadanie spolupracovníka NOC zexterného prostredia s cieľom zabezpečiť jeho činnosti týkajúce sa sprístupňovania kultúrnych aumeleckých podujatí na Slovensku. Verejným výberom bude zabezpečená transparentnosť pre využitie predmetných priestorov vspolupráci s externými spolupracovníkmi.” Napriek dlhodobej snahe dodnes ministerstvo koncepciu komplexného využitia nepripravilo, preto sa nemôže vzdať zodpovednosti za stav a využitie Domu umenia.

V stanovisku minister kultúry ďalej píše, že nebude zasahovať do názoru odbornej komisie. To od neho nikto neočakáva. Očakáva však odpoveď na otázku, či komisia spĺňala základné predpoklady ako je odborný kredit a vecná kompetentnosť v oblasti súčasného umenia a kultúry (keďže išlo o posudzovanie dramaturgie), ako aj nestrannosť menovaných členov. Komisia tento predpoklad evidentne nespĺňala. Je to tiež zarážajúci prejav neúcty k odbornej práci dramaturgov, ktorí koncepcie pripravovali.

Z priebehu súťaže, realizovanej Národným osvetovým centrom je preto zrejmé, že bolo nielen netransparentné, ale navyše vzbudzuje podozrenie z manipulatívneho konania. Účasť štyroch vedúcich pracovníkov ministerstva kultúry v komisii, z ktorých dvaja nespĺňajú odborné požiadavky vzhľadom na predmet výberového konania, naznačuje, že výberové konanie bolo realizované v úzkej súčinnosti ministerstva a NOC. Zodpovednosť za priebeh súťaže je preto jednak na strane NOC, ale rovnako aj na zástupcoch ministerstva kultúry.

Z týchto dôvodov sa asociácia A4 nebude uchádzať o spoluprácu s NOC v prípadnej opakovanej súťaži. Jej opakovanie za takýchto okolností nepokladá za zmysluplné a nemožno ho vnímať ako úprimnú snahu o vyriešenie problému, po ktorom v posledných dňoch volá už veľká časť kultúrnej obce na Slovensku. Národné osvetové centrum po týchto udalostiach nemožno považovať za dôveryhodnú inštitúciu, s ktorou by bolo možné ďalej spolupracovať pri realizácii aktivít v oblasti súčasného umenia a kultúry. Preto by mala byť vyvodená zodpovednosť za vzniknutú situáciu a prijaté opatrenia, aby sa už nemohla zopakovať:

– Malo by byť prehodnotené zotrvanie členov výberovej komisie za Ministerstvo kultúry vo funkciách z dôvodu konania proti záujmom, ktoré ako pracovníci štátneho orgánu mali hájiť, ako aj z dôvodu účasti na netransparentnom a nekompetentnom výberovom konaní. Žiadame prešetrenie podielu účasti zúčastnených riadiacich pracovníkov MK na príprave a realizácii problematickej súťaže.

Generálny riaditeľ NOC by mal niesť plnú zodpovednosť za realizáciu netransparentnej, a neodbornej súťaže s podozrením na klientelizmus, a tým aj za poškodzovanie záujmov štátu a verejnosti v oblasti kultúry.

Správa Domu umenia ako priestoru pre súčasnú kultúru by mala byť vyňatá spod kompetencie NOC, ktoré opätovne aj touto súťažou dokázalo, že túto úlohu nie je schopné plniť tak, aby nedochádzalo k závažným pochybeniam. To sa týka rovnako spravovania výstavných priestorov, (ne)zriadenia kaviarne pre návštevníkov v päť rokov prázdnom vestibule, ale aj dlhodobých snáh o obmedzovanie činnosti kultúrneho centra A4, o ktorom bolo vedenie Ministerstva kultúry počas uplynulých rokov opakovane písomne informované.

A4 – nultý priestor touto cestou ďakuje početným priaznivcom, umelcom, návštevníkom a celej kultúrnej komunite za ich aktívnu a angažovanú podporu. Veríme, že masívna odozva verejnosti na kritickú situáciu je aj pre politickú reprezentáciu varovným signálom, upozorňujúcim nielen na zlyhania štátnych inštitúcií a konkrétnych pracovníkov, ale aj na dôležitosť problematiky kultúry a koncepčnej kultúrnej politiky vôbec. Očakávame, že so štátnym majetkom bude ďalej nakladané v duchu odborne obhájiteľnej koncepcie realizujúcej skutočný verejný záujem a že budú rešpektované názory tvorcov aj návštevníkov, ktorí majú súčasné umenie skutočne radi.