okt

01

sobota o 15:00

NEXT: Ryoichi Kurokawa / Slumberland ft.Sainkho Namtchylak / Evian Christ / Fredrik Rasten and more

vstupné: Presale: 25 € / Door: 35 €

Predpredaj: 25€
Na mieste: 35€

DOORS: 15:00
START: 15:30
Line-up SNG
Rie Nakajima
Line-up Foyer FAD STU
Fredrik Rasten
Line-up A4
Dávid Petráš & Lucia Nimcová: Strasti
Slumberland ft. Sainkho Namtchylak
Tom Mudd & Áron Porteleki
Ryoichi Kurokawa
Line-up MMC
SHXCXCHCXSH
Evian Christ
DJ Haram

https://nextfestival.sk/2022

Umelecké diela aj performancie Rie Nakajima sú často komponované ako priame odozvy k jedinečným architektonickým priestorom. V praxi využíva kombináciu kinetických prístrojov a nájdených malých objektov, vytvárajúc delikátne perkusívne kompozície-environmenty V minulosti spolupracovala s priestormi ako Tate Modern, Café OTO či Hara Museum v Tokiu, a vystupovala po boku zvukových umelcov ako David Toop, David Cunningham, Keiko Yamamoto a ďalších.
Rie Nakajima zažijeme v priestoroch Slovenskej národnej galérie po jej presunutom vystúpení v roku 2021.

Nórsky gitarista a skladateľ Fredrik Rasten sa venuje experimentálnej hudbe v podobe improvizácie aj kompozície. Sústreďuje sa na skúmanie a využívanie možností akustickej gitary s oceľovými strunami a počas posledných rokov pracuje prevažne s tzv. prirodzeným ladením. V neobvyklom priestore predstaví Rasten a skupina performerov dielo Six Moving Guitars (Šesť pohybujúcich sa gitár). Predstavenie pôvodne vzniklo vďaka spolupráci troch tanečníkov a troch hudobníkov, ktorí chceli pracovať s choreografiou a zvukom v súlade, pričom chceli aktívne vymazať rozdiely medzi tanečníkmi a hudobníkmi. Výsledkom je integrovaný celok zvuku a pohybu; všetci šiesti performeri sa stanú pohybujúcimi sa gitaristami a pohyb každého jednotlivca v rámci špecifického akustického priestoru sa stáva kľúčovým vo vzťahu k priestorovému a zvukovému efektu diela.
V rámci projektu NOISS (Nórsko – Island – Slovensko): Nová hudba pre nové publiká.

Performatívna reportáž Strasty vznikla na objednávku festivalu. Založená je na materiáli zozbieranom počas posledných mesiacov v Karpatoch. Od 24. februára Lucia Nimcova a David Petras dokumentujú vojnu vzdialenú od bojov, kde ľudia bojujú pomocou pesničiek, modlitieb a humoru. Aj keď sú informácie ktoré prijímame momentálne sústredené na zóny bojovania, zdieľanie osobných príbehov a poznania ľudí je urgentnejšie ako kedykoľvek predtým.
Lucia Nimcová je ocenená fotografka a umelkyňa, ktorá býva a pracuje v Addis Ababa a Humennom. David Petráš je zvukový umelec usadený v Den Haagu, ktorého hlavnými záujmami sú akustické prostredia hraničných priestorov a periférií miest.

Nová, fascinujúca spoluprácou medzi známou experimentálnou tuvánskou speváčkou Sainkho Namtchylak a belgickým umelcom a filmárom Jochem Baelus, známym tiež ako Slumberland. Využívajúc zručnosť Namtchylak s jej hlasom ako východiskom (je expertkou na overtone spev) spoločne skúmajú hranice ľudského hlasu a vytvárajú z neho mašinu. Namtchylak kombinuje tradičné chválospevy a staroveké vokálne techniky s vplyvmi avantgardnej hudby, zatiaľ čo Baelus vytvára krautrockom inšpirované inštrumentály pomocou jeho špecifického set-upu šijacích strojov, projektorov a iných mechanických objektov. Výsledkom je nebojácne predstavenie, ktoré transportuje poslucháčov do mrazivého, jedinečného sveta.

Radikálny počítačový umelec, hudobník a programátor Tom Mudd sa zaujíma o vzťahy medzi softvérom, kompozíciou a improvizáciou. Jeho nedávna práca sa točí okolo princípov fyzických modelov: digitálnych syntetických procesov založených na numerických simuláciách akustických objektov a nástrojov. S albumami na vydavateľstvách Entr’acte, Fancyyyyy and Superpang, ktoré skúmajú rôzne aspekty algoritmickej kompozície a digitálnej syntézy, a silným zameraním na konceptuálne a technologické procesy, sa Tom Mudd stal jedným z popredných umelcov v tejto oblasti. Na NEXT Festivale odohrá premiérový koncert s maďarským bubeníkom Áron Porteleki, ktorý vznikol na objednávku festivalu.

Audiovizuálny projekt “s.asmbli / subassemblies” v Berlíne usadeného umelca Ryoichi Kurokawa sa snaží skúmať vzťah medzi prírodným a umelo vytvoreným cez perspektívu architektonickej škály. V diele, ktoré koprodukovali LOXOSconcept, MUTEK, Stereolux/Scopitone a TodaysArt, Kurokawa skresľuje a rekonštruuje dáta 3D laserom skenovanej architektúry, ruín a prírody, vytvárajúc tak obnovenú časovú os z vrstiev poriadku a chaosu. Výsledkom je fascinujúce audiovizuálne predstavenie s multikanálovým zvukom, HD projekciou a stroboskopickými svetlami. Nič nie je ako sa zdá, Kurokawova práca sa vznáša niekde medzi časom a priestorom, prírodou a ľuďmi vytvoreným, medzi plným a čiastočným, abstraktným a konkrétnym.

Tajomné, rušivé švédske duo SHXCXCHCXSH dorazí na NEXT Festival, aby vypustilo svoj príval drásajúcich rytmov a zašpinených elektronických zvukov. Ich ostatný album Kongestion vydaný v marci tohto roku na berlínskom vydavateľstve Avian ponúkol ich najnabitejšie a najintenzívnejšie produkcie kombinované s rozpínajúcim sa, temperamentným zvukovým dizajnom, čím značne posunuli svoj post-techno zvuk. Skreslená a v neustálom pohybe aj v najpokojnejších momentoch, toto je hudba ktorá je vo svojej podstate neúprosná. SHXCXCHCXSH doručujú čistú, zdrvujúcu energiu a neustále posúvajú hranice tanečnej hudby.

Od začiatku svojej hudobnej kariéry v roku 2012 dosiahol anglický umelec Evian Christ celkom nepravdepodobný balans: hladko sa presúva z mainstreamu do ultra-undergroundu a späť. Narodený ako Joshua Leary v maličkom anglickom mestečku, pracoval na projektoch s eklektickým a výstredným rozsahom. Produkoval pre mená ako Kanye West, Travis Scott, Cashmere Cat, Tinashe či Danny Brown, hrá na stroboskopmi nabitých stageoch na veľkých festivaloch, ale tiež pracuje na umeleckých inštaláciách, občas vydáva EPčka, single alebo mixtapy, a organizuje svoju kultovú klubovú noc Trance Party. Očakávajúc debutovéhé LP na legendárnej značke Warp Records ho uvidíme s jeho eklektickým, frenetickým, hybridným DJ setom.

DJ Haram je producentka a DJka pôvodne pochádzajúca z New Jersey, momentálne usadená vo Philadephii. Je extrémne všestranná a rovnako doma v súčasnom klubovom zvuku aj pri návratoch k svojich koreňom v tradícii tanečnej hudby stredného východu alebo keď do svojich setov zapracováva zvuky z DIY noisovej a experimentálnej scény. Vydáva cez legendárne anglické vydavateľstvo Hyperdub, či už ako sólo umelkyňa (Grace z roku 2019 kombinuje arabské perkusie a nástroje s intenzívnym basovým tlakom) alebo ako polovica noise-rapového dua 700 Bliss po boku Moor Mother (ich debutový album Nothing To Declare vyšiel tento rok). Jej sety sú bezpečným miestom pre všetkých, kde sa spája radosť so skutočnými prejavmi identity či kultúry.
//ENG//
Presale: 25€
At the door: 35€
DOORS: 15:00
START: 15:30
Line-up SNG
Rie Nakajima
Line-up Foyer FAD STU
Fredrik Rasten
Line-up A4
Dávid Petráš & Lucia Nimcová: Strasti
Slumberland ft. Sainkho Namtchylak
Tom Mudd & Áron Porteleki
Ryoichi Kurokawa
Line-up MMC
SHXCXCHCXSH
Evian Christ
DJ Haram

https://nextfestival.sk/2022

Rie Nakajima is a Japanese artist whose works are often composed in direct response to unique architectural spaces. In her practice, she utilises a combination of kinetic devices and found small objects, creating intricate, percussive pieces/environments. Previously, she has collaborated with venues like Tate Modern, Café OTO or Hara Museum in Tokyo, and performed alongside sound artists like David Toop, David Cunningham, Keiko Yamamoto and others.
Rie Nakajima will perform at the Slovak National Gallery after her performance got postponed during the 2021 edition.

Norwegian guitarist and composer Fredrik Rasten works in the field of experimental music, both improvised and composed. His main focus is exploring and utilizing the acoustic possibilities of the steel string guitar and during the last few years he has been working extensively with just intonation. Rasten and an ensemble of performers will present his now fairly well-known work called Six Moving Guitars. The piece came out of a collaboration between three dancers and three musicians who wanted to work with choreography and sound in unison, erasing the distinctions between dancer and musician. The composition is an integrated whole of sound and movement; all six performers become moving guitar players and everyone’s movement within the specific acoustic space becomes instrumental to the spatial and sounding effect of the piece.
Part of NOISS (Norway–Iceland–Slovakia): New Musics for New Audiences project.

Strasty is a performative reportage created as a festival commission. It is based on field notes collected during the last months in the Carpathian mountains. Since February 24th, Lucia Nimcova and David Petras have been documenting the war away from the frontline, where people fight through songs, prayers, and humor. While the flow of information is focused mainly on the battle zone, sharing personal stories and knowledge of the people is now more urgent than ever.
Lucia Nimcová is an award-winning photographer and artist, living and working in Addis Ababa and Humenné. David Petráš is a sound artist based in Den Haag with an interest in the acoustic environment of border areas and peripheries of cities.

This performance is a new, fascinating collaboration between well-known experimental Tuvan singer Sainkho Namtchylak and Belgian artist and filmmaker Jochem Baelus aka Slumberland. Using Namtchylak’s proficiency with her voice as a starting point (she’s an expert overtone singer), they explore the boundaries of the human voice and how to turn it into a machine. Namtchylak combines traditional chants and ancient vocal techniques with influences from avant-garde music, as Baelus creates a krautrock-inspired backdrop using his signature combination of sewing machines, projectors and other mechanical objects. The result is a fearless performance, transporting the listener into a frosty, singular world.

Radical computer-based artist, musician and programmer Tom Mudd is interested in relationships between software, composition and improvisation. His recent work revolves around physical models: digital synthesis processes based on numerical simulations of acoustic objects and instruments. With releases on Entr’acte, Fancyyyyy and Superpang exploring various aspects of algorithmic composition and digital synthesis, and a strong focus on the conceptual and technological processes involved, he has been widely recognised as one of the leading artists in his field. At NEXT Festival, he will perform a premiere of a new concert alongside Hungarian drummer Áron Porteleki, commissioned by the festival.

Berlin-based artist Ryoichi Kurokawa’s audiovisual project “s.asmbli / subassemblies” pursues to explore the relationship between nature and human-made through a perspective of architectural scale. Co-produced alongside LOXOSconcept, MUTEK, Stereolux/Scopitone and TodaysArt, Kurokawa’s project distorts and reconstructs 3D laser-scanned data of human-made architecture, ruins and nature, creating a renewed timeline with layers of order and disorder while exposing the force of both nature and art. The result is an audiovisual concert with multi-channel sound, HD projection and strobe lights. Nothing is as it seems, Kurokawa’s work floating somewhere between time and space, nature and human-made, the full and the fragmentary, between abstract and concrete.

Mysterious, disruptive Swedish duo SHXCXCHCXSH will arrive at NEXT Festival to unleash their torrent of bone-rattling rhythms and mangled electronics. Their latest album Kongestion released earlier this year on Berlin label Avian offered up some of their most bristling, intense productions combined with sprawling, temperamental sound design, further expanding on their trademark post-techno sound. Distorted and ever-shifting even at its calmest moments, this is music that is relentless at its core. SHXCXCHCXSH deliver pure, crushing energy, while constantly pushing the limits of dance music.

Since the beginning of his musical career in 2012, English artist Evian Christ has struck quite an unlikely balance: he’s able to shift seamlessly between mainstream and the ultra-underground. Born Joshua Leary in a small English town, he has worked across an eclectic and idiosyncratic range of projects; including production work for Kanye West, Travis Scott, Cashmere Cat, Tinashe or Danny Brown, strobe-loaded festival shows, esoteric art installations, EP’s and singles, mixtapes and his cult club night Trance Party. In anticipation of his forthcoming debut LP on the legendary Warp Records, he will perform one of his trademark eclectic, rousing, frantic, strobe-laden DJ sets.

DJ Haram is producer and DJ originally from New Jersey, currently based in Philadelphia. She’s extremely versatile in her practice, equally comfortable with club and booty bounce sets, while also paying homage to her roots in the tradition of Middle Eastern dance music, or incorporating DIY noise and experimental sounds into her sets. She has released work on Hyperdub both as a solo artist (Grace from 2019 fused Arabic percussion and instrumentation with intense bass pressure) and as one half of noise-rap duo 700 Bliss alongside Moor Mother (their debut album Nothing To Declare was released earlier this year). Her sets are all-inclusive affairs where uninhibited fun is unified with profound expressions of identity and culture.

Spoluorganizátori: A4 – priestor súčasnej kultúry, BKIS
Hlavný partner: Fond na podporu umenia
Partneri: Hl. mesto SR Bratislava a Nadácia mesta Bratislavy, ICAS, Bigmedia, GoOut, International Visegrad Fund,
Clarion Hotel, STU FAD, SNG, KHB
Hlavní mediálni partneri: Resident Advisor, Crack Magazine, Denník N, RTVS: :Rádio_FM, Rádio Devín
Mediálni partneri: 3/4, Kapitál, Citylife, Fullmoon, Hudobný život, Swine Daily, QYS
NEXT 2022: 23rd Advanced Music Festival sa koná s podporou z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia, Grantov EHP, Hlavného mesta SR Bratislavy a Nadácie mesta Bratislavy a Medzinárodného vyšehradského fondu.
Projekt NOISS (Nórsko – Island – Slovensko): Nová hudba pre nové publiká získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 192 300 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 28 845 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je rozvoj publika, budovanie kapacít a nadnárodnej mobility propagujúcej hodnoty tvorivosti, umeleckej slobody a spolupráce v súčasnej avantgardnej hudbe.
#SPOLOCNEzaDOBREnapady #eeagrants #NOISS
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
eeagrants.sk

vstupné: Presale: 25 € / Door: 35 €