09. januára

Posilnením kapacít a spolupráce občianskych kultúrnych organizácií k lepším verejným politikám v oblasti kultúry

A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru realizuje od septembra 2019 projekt podporený z programu Active Citizens Fund – Slovakia v rámci témy: Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti.

 

Cieľom projektu je vybudovanie kapacít pre inštitucionálnu udržateľnosť a rozvoj A4, zdieľanie skúseností v oblasti rozvoja občianskych kultúrnych organizácií a presadzovanie systémových zmien vedúcich k udržateľnosti občianskeho kultúrneho sektora. Organizácia ho plánuje dosiahnuť strategickým plánovaním svojho rozvoja, posilnením kapacít jadra organizácie, vytvorením prípadovej štúdie procesu a jeho zdieľaním formou workshopov s aktérmi sieťovanými v lokálnej a národnej sieti kultúrnych organizácií. A4 bude v rámci projektu tiež vytvárať kapacity na pripomienkovanie lokálnych a národných politík v oblasti podpory kultúry.

 

Projektovými partnermi A4-ky sú Anténa – sieť pre nezávislú kultúru a platforma KU.BA – Kultúrna Bratislava. Organizácia naň získala grant vo výške 62 569 eur.

 

Výsledkom projektu bude vytvorenie základov pre stabilnú a udržateľnú organizáciu, posilnenie sieťovania kultúrnych mimovládnych organizácií a zdieľanie dobrej praxe v oblasti plánovania rozvoja a riadenia kultúrnych orgánizácií a vznik lepších verejných politík v oblasti kultúry na miestnej aj národnej úrovni.

 

Active Citizens Fund je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolisv partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou. https://acfslovakia.sk