01. decembra

Od 1.decembra 2014 spúšťame projekt Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu

A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru rozbieha od 1. decembra 2014 projekt, vktorom chce vspolupráci s vytvorenou sieťou mimovládnych organizácií, ktoré pracujú v regióne a zameriavajú sa na oblasť kultúry, sériou zdola pripravených a realizovaných aktivít (okrúhle stoly, diskusie, semináre, konferencie, web, výstava, vypracovanie analýzy a sieťovanie nezávislých operátorov) v partnerstve s vedením mesta a v kontexte aktuálneho diskurzu o kreatívnej ekonomike a tematizovania významu kultúrnych MVO v regióne iniciovať vznik a implementáciu potrebných nástrojov v kultúrnej politike mesta a kraja. Tie by mali viesť k vytvoreniu priaznivých podmienok pre ďalší rozvoj neziskových kultúrnych aktivít, infraštruktúry pre nezávislú umeleckú tvorbu a k vzniku predpokladov dlhodobej udržateľnosti MVO v tomto opomínanom sektore.

Projekt nadväzuje na doterajšie úsilie, výzvy a iniciatívy A4 aj ďalších MVO, usilujúcich sa upozorniť na problematiku a iniciovať dialóg s politickou reprezentáciou (jednou z nich bola napríklad výzva Kreatívna Bratislava– výzva na zásadné prehodnotenie kultúrnej politiky mesta z decembra 2011 a i.).

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Jeho dosiahnutie bude presadzované viacerými nástrojmi a očakávanú sú výsledky, predovšetkým vytvorenie platformy mimovládnych organizácií a inštitúcií verejnej správy a rozvoj podporného prostredia s vhodným legislatívnym rámcom. Projekt bude realizovaný od decembra 2014 do marca 2016.

Ďalšie informácie budeme postupne uverejňovať.

Projekt “Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu”bol podporený sumou 44 316 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu “Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu”je sériou zdola pripravených a realizovaných aktivít v partnerstve s vedením mesta a v kontexte aktuálneho diskurzu o kreatívnej ekonomike a tematizovania významu kultúrnych MVO v regióne iniciovať vznik a implementáciu potrebných nástrojov v kultúrnej politike mesta akraja