24. februára

V Bratislave má vzniknúť pracovná skupina pre prípravu stratégie rozvoja kultúry

Zástupcovia A4 – priestoru súčasnej kultúry Ľubomír Burgr, Slávo Krekovič a Bohdan Smieška sa v stredu 18. februára zúčastnili zasadnutia Komisie kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy.

V samostatnom bode oboznámili poslancov, viceprimátorku Ivetu Plšekovú a hostí s projektom Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu.

Zámerom 16-mesačného projektu podporeného z Fondu pre mimovládne organizácie v rámci Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 je prostredníctvom série podujatí a v dialógu občianskeho kultúrneho sektora so samosprávou iniciovať vytvorenie participatívnej, občanmi pripomienkovanej stratégie rozvoja kultúry v meste, ktorá Bratislave dlhodobo chýba. Členovia komisie dostali tiež k dispozíci katalóg vyše 100 nezriaďovaných kultúrnych organizácií, ktorý vypracovali v roku 2012 zástupcovia občianskej iniciatívy Kreatívna Bratislava ako prvý prieskum v tejto oblasti. Experti zároveň informovali prítomných o vznikajúcej platforme nezriaďovaných kultúrnych subjektov KU.BA – Kultúrna Bratislava, ktorá sa začala formovať v januári tohto roka s cieľom prepojiť občianske iniciatívy a kultúrnych organizátorov v hlavnom meste.

Podľa informácie viceprimátorky Ivety Plšekovej magistrát už začal pripravovať koncepciu rozvoja kultúry v meste. Na návrh predsedníčky komisie Kataríny Šimončičovej komisia jednohlasne prijala odporúčanie, aby vedenie mesta zriadilo pre tento účel pracovnú skupinu, ktorej členmi by boli aj zástupcovia nezriaďovanej kultúrnej scény.

Projekt Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavubol podporený sumou 44 316 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavujesériou zdola pripravených a realizovaných aktivít v partnerstve s vedením mesta a v kontexte aktuálneho diskurzu o kreatívnej ekonomike a tematizovania významu kultúrnych MVO v regióne iniciovať vznik a implementáciu potrebných nástrojov v kultúrnej politike mesta akraja.