31. decembra

NEXTalks 2019: Martin Messier

28/11/2019
A4 – Priestor súčasnej kultúry / NEXT Festival 2019
NEXTalks: Martin Messier

Martin Messier je skladateľ, performer a video-umelec. Aj keď je zvuk hlavnou hybnou silou jeho diel, Messier sa veľmi skoro začal zaujímať aj o stret medzi elektroakustickou hudbou a inými umeleckými formami, ako aj o spolupráce s ďalšími umelcami.
V intenzívnej multimediálnej performance FIELD pracuje Messier s myšlienkou vytvárania zvuku pomocou elektromagnetických polí v každodennom prostredí. Tieto zostatkové a nebadateľné elektrické signály zachytáva elektromagnetickými snímačmi a následne z nich buduje svoje performancie. Počas svojich vystúpení využíva dva panely, ktoré mu poskytujú široké možnosti zlučovania rôznych výstupov a vstupov. Plynulým zapájaním a vypájaním s nimi Messier interaguje a vytvára tak skladby zo zvuku a svetla. V projekte FIELD Messier zhmotňuje prúd energie, ktorý inak nie je počuť ani vidieť.
V rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, spolufinancovaného EU programom Kreatívna Európa, Fondom na podporu umenia a Bratislavským samosprávnym krajom.

///////////////

In his latest project FIELD, composer, performer and videomaker Martin Messier assumes it is possible to create sounds using electromagnetic fields in our environment. These residual and imperceptible electric signals are picked up by electromagnetic transducer microphones, and become the generators of his performance. On stage, he plays with two connections patches that offer many possibilities of connecting various outputs and inputs. By a continuous movement of plugging and unplugging, Messier interacts with them, with noise and light compositions emerging thereby. With FIELD, Messier materializes a flow of power that is otherwise inaudible and invisible.
Produced by A4 as a part of a project of international cooperation Re-Imagine Europe, co-financed
by the program of EU Creative Europe and supported using public funding by Slovak Arts Council and Bratislava Autonomous Region.

The video was created also by volunteers, as part of a project supported by the European Solidarity Corps program.
Video vzniklo aj vďaka dobrovoľníkom, v rámci projektu podporeného z programu Európsky zbor solidarity.

Video: Charlotte Schroder
—————————————————————————————————————
Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor….
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/

NEXT Festival:
Facebook: https://www.facebook.com/nextfestival/
Instagram: https://www.instagram.com/festivalnext/
Website: https://2019.nextfestival.sk
Twitter: https://twitter.com/festivalnext