17. júla

Pawel Kulczyński | A4 – priestor súčasnej kultúry

20/5/2022
A4 – Priestor súčasnej kultúry
Pawel Kulczyński A/V (premiéra)

Poľský hudobník a skladateľ Paweł Kulczyński, známy tiež z projektu Wilhelm Bras, pripravil počas rezidencie v A4 novú audiovizuálnu performance, využívajúcu tzv. multikanálový ambisonický priestorový zvuk, algoritmické nástroje a videoprojekciu.
Námetom boli ekologické straty spôsobené klimatickou krízou a hroziace environmentálne a spoločenské nepokoje, prípadne vojny, ktoré sú súčasťou širších dôsledkov neudržateľného rastu. COVID-19 aj súčasná ruská agresia sú tiež jasným príkladom krehkej rovnováhy, na ktorú sa spolieha naša každodenná existencia. Dnešnú situáciu vystihuje koncept Dark Ecology Timothyho Mortona: „Toto je stav antropocénu, kde ekologické povedomie (…) nás všetkých vťahuje do akéhosi environmentálneho filmu noir: tak ako je detektív zároveň zločincom, filozof je súčasťou masívne rozšírenej veci, ktorou je ľudský druh a prispieva k hromadnému vymieraniu“.
Kontemplatívne videá prírody boli zachytené za posledné tri roky na viacerých európskych miestach, ktoré si umelec váži pre ich jednoduchú krásu a krehkosť.
Predstavenie je výstupom rezidenčného pobytu umelca v A4 v rámci Visegrad Artist Residency Programu podporeného Medzinárodným vyšehradským fondom. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.

The Polish musician and composer Paweł Kulczyński – also known through the project Wilhelm Bras – had prepared a new audiovisual performance during his residency in A4. The performance uses multichannel ambisonic space sound, algorithmic instruments and video-projection, and explores the themes of ecological losses caused by the climate crisis and the threads of environmental and societal riots and wars – which are all a part of the wider consequences of unsustainable growth. COVID-19 and the current Russian aggression are also clear examples of the fragile balance on which our everyday existence relies. Nowadays situation is precisely articulated in the concept of the book Dark Ecology by Timothy Morton: “This is the state of Anthropocene in which the ecological consciousness (…) of all of us draws us into some kind of environmental film noir: the same way the detective is also the criminal, the philosopher is also a part of this massively spread thing – the human kind – and also contributes to its mass extinction.”
The contemplative videos of nature were captured in the past three years in various European cities that the artist admires for their simple beauty and fragility.
Organised with the support of the International Visegrad Fund as a part of Visegrad Arts Residency Programme. Supported using public funding by the Slovak Art Council and Bratislava City Foundation.

Video: Daniel Kazankov & Anouk Maniere & Vlad Bacila
Interview: Anais Lamotte
Production: Ludovit Napoky

Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor.sucasnej.kultury
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/