29. apríla

Výzva pre umelcov

Do 18. júna máte možnosť prihlásiť sa na jedinečný projekt organizovaný pražským nezávislým divadlom Alfred ve dvoře.

Realizácia nových projektov vroku 2013

Uzávierka prihlášok na rok 2013: 18. júna 2012

Programový riaditeľ Ewan McLaren vyhlasuje nový, skorší, termín uzávierky prihlášok akritériá pre výber projektov realizovaných produkciou Motus – prevádzkovateľom divadla Alfred ve dvoře.

Dramaturgia divadla bude otvorená predovšetkým takým projektom, ktoré presahujú žánre, používajú autorský prístup, a/alebo definujú nové smery, ato nielen voblasti pohybového, vizuálneho alebo fyzického divadla. Projekty budú môcť byť realizované vpriestoroch veľkej imalej sály divadla Alfred ve dvoře, prípadne na iných miestach.

Témy pre rok 2013:

Rok 2011 bol rokom detstva, dospievania a/alebo rodiny.

Rok 2012 sa venoval projektom, ktoré súvisia stémou svet prírodný a/alebo svet politický.

Rok 2013 bude venovaný projektom, ktoré súvisia (aj voľne) stémou staroby, smrti, a/alebo pamäte.

Divadlo vyzýva umelcov, aby podali žiadosti na projekty pre rok 2013 stýmto vedomím. Podporené môžu byť tiež projekty sinou tematiku. Prioritou programu ale bude stretávanie (dialóg) tvorcov so spoločnosťou prostredníctvom tematických okruhov.

Stručný návrh projektu musí obsahovať (v jednom, maximálne dvoch súboroch):

  • Popis projektu aúvahu nad kontextom vsúvislosti sďalšími projektmi vČeskej republike izahraničí

  • CV hlavných tvorcov aj organizátorov

  • Detailný harmonogram (skúšanie aprípravy/prieskum) apreferované termíny

  • Rozpočet, náklady projektu, spotvrdením financovanie a/alebo jasné stanovenie pravdepodobnosti financovania ztých a tých zdrojov

  • Prečo by mal projekt vzniknúť práve vdivadle Alfred? Ako bude využívať špecifiká priestoru veľkej/malej sály divadla?

  • Ako môže projekt fungovať viných hracích priestoroch, napríklad na zájazdoch?

  • Prinových súboroch aumelcoch: kontakty na referencie

  • Pri záujemcoch odlhodobejšiu tvorivú rezidenciu sa odporúča potvrdenie spolupráce na projekte, ktorý vznikol vinom mimopražskom produkčnom dome

Kritériá výberu (rešpektujte, prosím, všetky body):

Inovatívna dramaturgia a/alebo forma: súvislosti projektu stémou sezóny (pokiaľ sa projekt odchyľuje od stanovenej témy, budú preferované projekty spotenciálom inšpirovať divákov prostredníctvom nezávislej tvorby anových foriem); potvrdenie financovania alebo vysokej pravdepodobnosti vlastného financovania projektu zgrantu, sponzorstva alebo vlastných zdrojov; záväzok kriadnym dramaturgickým/výskumným prípravám; vlastný produkčný atechnický odborník vtíme; záväzok kdlhodobému asústrednému intenzívnemu skúšaniu; schopnosť tvorivého tímu udržať pokračovanie predstavenia aj po premiére; zoznam členov kreatívneho tímu by nemal obsahovať mená ľudí, ktorí sa nezaviazali kpráci na projekte.

Vroku 2012 poskytneme priestor na realizáciu 4 až 6 prihláseným projektom, znich 1 bude vdlhodobej tvorivej rezidencii so zvýhodnenými podmienkami. Ďalší rezidenčný projekt na rok 2013, Ztráty análezy súboru Boca Loca Lab, bol už vybraný vroku 2012 pre dlhodobú prípravu.

Projekty vyberá malá poradná skupiny osobností zrôznych umeleckých odborov.

Výsledky výberu budú zverejnené do 1. septembra 2012.

Prihlášky zasielajte, prosím, na e.mail: program@alfredvedvore.cz, prípadne poštou na MOTUS, o.s., Ewan McLaren, Veverkova 28, 170 00 Praha 7.