09. februára

Vznikajúca platforma KU.BA – Kultúrna Bratislava spája subjekty nezriaďovanej kultúrnej scény

Nová platforma KU.BA, ktorej vznik iniciovala A4 – asociácia združení za súčasnú kultúru, má za cieľ prepojiť aktérov na občianskej kultúrnej scéne v hlavnom meste, vytvoriť pravidelný priestor pre diskusiu o spoločných témach, zdieľanie skúseností a vzájomnú komunikáciu. Má slúžiť ako pôda pre stretávanie, definovanie spoločných záujmov nezriaďovaného kultúrneho sektora, informovanie verejnosti a tiež formulovanie podnetov smerom k samosprávam.

Úvodné stretnutie neformálnej platformy sa uskutočnilo 15.1.2015 a zúčastnilo sa ho vyše 50 zástupcov nezriaďovanej kultúrnej a umeleckej scény vBratislave aregióne. Medzi nimi boli zástupcovia kultúrnych priestorov, divadelných a tanečných súborov, galérií, festivalov aj umeleckých iniciatív. Prítomní formulovali svoje individuálne očakávania, nasledované prezentáciou a moderovanou diskusiou. Hlavnými témami boli idea vzniku platformy a jej formy, potreba zmapovania činnosti nezriaďovaných kultúrnych organizácií arola samosprávy pri vytváraní podmienok pre dlhodobý rozvoj kultúrnych aktivít.

V pozývacom texte sa píše o dôvodoch vzniku novej iniciatívy, ktorý je motivovaný súčasným stavom:

Bratislava má bohatú a dynamicky sa rozvíjajúcu kultúrnu a umeleckú scénu, ktorá nie je zriaďovaná inštitúciami verejnej správy. Jej aktivity sú pre mesto nepostrádateľné – dodávajú mu osobitý charakter, energiu, autentickosť a identitu, zvyšujú kvalitu života a atraktivitu pre obyvateľov aj návštevníkov. Každodenná práca a dobrovoľná aktivita množstva jednotlivcov, skupín a malých organizácií stojí za podstatnou časťou spoločenského a kultúrneho diania v meste: sú to organizátori jednorazových podujatí aj festivalov, prevádzkovatelia galérií, divadiel a kultúrnych priestorov, umelci, dramaturgovia a kurátori. Obraz Bratislavy a kvalita života v nej je do veľkej miery tvorený práve aktivitami a subjektmi občianskej, nezriaďovanej anezávislej kultúrnej scény. Na rozdiel od iných porovnateľných európskych miest však Bratislava dlhodobo nemá koncepciu rozvoja kultúry, ani efektívny a transparentný spôsob podpory mestom nezriaďovaných iniciatív.

Ďalšie stretnutie formujúcej sa platformy KU.BA je naplánované na 11. marca 2015 takisto vA4 –priestore súčasnej kultúry, sídliacom vbudove YMCA na Karpatskej ulici vBratislave. Vprípade záujmu môžu nezávislé kultúrne subjekty a iniciatívy, ku ktorým sa zatiaľ informácie ovzniku platformy nedostali, zaslať na adresu ku.ba@a4.skžiadosť ozaradenie do kontaktného listu.

Prepájanie subjektov nezriaďovanej kultúrnej scény sa uskutočňuje vďaka projektu “Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu”. V rámci neho chce A4 – asociácia združení za súčasnú kultúru vspolupráci s vytvorenou platformou, sériou zdola pripravených a realizovaných aktivít (okrúhle stoly, workshop, diskusie, semináre, konferencia) v partnerstve s vedením mesta iniciovať vznik potrebných koncepcií v kultúrnej politike mesta aj kraja. Projekt nadväzuje na doterajšie úsilie, výzvy a iniciatívy A4 aj ďalších MVO, usilujúcich sa upozorniť na problematiku a iniciovať dialóg s politickou reprezentáciou.

Projekt Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavubol podporený sumou 44 316 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavujesériou zdola pripravených a realizovaných aktivít v partnerstve s vedením mesta a v kontexte aktuálneho diskurzu o kreatívnej ekonomike a tematizovania významu kultúrnych MVO v regióne iniciovať vznik a implementáciu potrebných nástrojov v kultúrnej politike mesta akraja.