16. marca

Zástupcovia platformy KU.BA sa stretli s primátorom Bratislavy

Členovia platformyobčianskych kultúrnych iniciatív KU.BA– Kultúrna Bratislava vítajú záujem aochotu nového vedenia mesta prijať ponuku na partnerskú spoluprácu pri koncepčnom rozvoji udržateľnosti kultúry v Bratislave, ktorú vyjadril primátor Ivo Nesrovnal na spoločnom stretnutí dňa 10.3.2015. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia platformy Slávo Krekovič, Bohdan Smieška a Zuzana Ivašková spoločne so spisovateľomMichalom Hvoreckým. „Chceme vyvinúť spoločné úsilie, aby Bratislava nezostala jednou zposledných metropol vEurópe, ktoré nemajú vytvorenú kultúrnu stratégiu anástroje umožňujúce podporu kultúrnych aktérov bez rozdielu ich zriaďovateľskej pôsobnosti“, uviedol po spoločnom stretnutí Smieška.

Účastníci diskutovali aj o návrhu rozpočtu mesta Bratislava na rok 2015 vkapitole Kultúra. Ten je opäť zlou správou pre kultúrne aumelecké subjekty nezriaďované mestom. S podporou nezávislej kultúrnej scény, ktorá sa významným, ak nie prevažujúcim spôsobom podieľa na vytváraní kultúrnej ponuky pre obyvateľov Bratislavy aj jej návštevníkov, sa rovnako ako počas uplynulých rokov prakticky nepočíta. Celková suma vyše 5 miliónov eur, vyčlenená tento rok vnávrhu rozpočtu na kapitolu „Kultúra“ sa prerozdelí medzi päť subjektov vzriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorými sú BKIS, Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica, Múzeum mesta Bratislavy aZoologická záhrada. Ak neberieme do úvahy grantový program Ars Bratislavensis, ktorý má zatiaľ v rozpočte navrhovanú sumu iba 65000 eur na podporu „120 projektov záujmových aumeleckých združení propagujúcich Bratislavu“ (návrh rozpočtu mesta Bratislava), tak na systematickú podporu kultúrnych aktivít mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zostáva 0 eur.

Viac ako 50 nezávislých kultúrnych aumeleckých subjektov združených vplatformeKU.BA– Kultúrna Bratislava prejavuje svoju nespokojnosť spretrvávajúcou zotrvačnosťou vo financovaní kultúry a potrebu systémovej zmeny. Niekoľkých desiatok združení, festivalov, galérií, divadelných a hudobných súborov, či kultúrnych centier s medzinárodným renomé, nespornou umeleckou kvalitou a vysokou návštevnosťou tak dlhodobo zápasí ovlastnú udržateľnosť.

V porovnaní s Bratislavou aj menšie mestá v širšom okolí majú na podporu kultúrnych aktivít v súťaži projektov každoročne vyčlenené rádovo vyššie sumy (Plzeň 1,7 milióna eur, Ostrava 1,4 milióna eur, Brno 430 tisíc eur, Košice 200 tisíc eur), často aj formou viacročných grantov.

Platforma KU.BA sa však rozhodla nepožadovať navýšenie financií pre podporu občianskych kultúrnych aktivít vtohtoročnom rozpočte, pretože sa domnieva, že vsúčasnej štruktúre rozpočtu chýbajú rámce, ktoré by umožňovali spravodlivý atransparentný proces podpory subjektov bez rozdielu zriaďovateľskej pôsobnosti.

Zástupcovia platformy prezentovali na stretnutí primátorovi Bratislavy vyššie uvedené skutočnosti adohodli sa na ďalšej spoločnej komunikácii pri koncepčnom rozvoji udržateľnosti kultúry. Primátor navrhol v máji 2015 zorganizovať vpriestoroch magistrátu prvý verejný diskusný okrúhly stôl, na ktorom by sa mali prediskutovať základné otázky súvisiace so zmenou prístupu kfinancovaniu kultúry vmeste Bratislava.

KU.BA – Kultúrna Bratislavaje otvorená platforma občianskych kultúrnych a umeleckých iniciatív a nezávislých profesionálov, ktorí pôsobia v oblasti živej kultúry na území Bratislavy a ktorí majú záujem na kultúrnom rozvoji mesta. Platforma vznikla v januári 2015 s cieľom prepojiť aktérov na umeleckej akultúrnej scéne mimo zriaďovateľskej pôsobnosti štátu či samosprávy (na tzv. nezriaďovanej scéne), rozvíjať vzájomnú spoluprácu, zastupovať spoločné záujmy a vyvíjať aktivity smerujúce k zlepšovaniu podmienok a dlhodobej udržateľnosti pre rozvoj profesionálnych občianskych kultúrnych aktivít v hlavnom meste Slovenska. Zámerom platformy je tiež informovanie verejnosti o aktivitách a význame nezriaďovanej kultúrnej scény a partnerská komunikácia so zástupcami samosprávy pri tvorbe kultúrnych politík.

Projekt Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavubol podporený sumou 44 316 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavujesériou zdola pripravených a realizovaných aktivít v partnerstve s vedením mesta a v kontexte aktuálneho diskurzu o kreatívnej ekonomike a tematizovania významu kultúrnych MVO v regióne iniciovať vznik a implementáciu potrebných nástrojov v kultúrnej politike mesta akraja.