17. novembra

Fuzzy Earth: Harvest in The Hanging Gardens | A4 – priestor súčasnej kultúry

16-18/9/2022
A4 – Priestor súčasnej kultúry
Fuzzy Earth: Harvest in The Hanging Gardens (Installation)

Fuzzy Earth v A4 v rámci festivalu Biela noc predstavili multimediálnu inštitúciu „Harvest in The Hanging Gardens“, ktorá zobrazuje špekulatívne skleníkové prostredie ako skrytý zázrak súčasnosti, ktorý je nasiaknutý kapitalistickými rozprávkami, romantickými poľnohospodárskymi presvedčeniami a sci-fi príbehmi. Inštalácia využíva technologicky upravený koberec, zvuk a projekciu ako médium na rozprávanie príbehov o výrobe potravín.
Vzhľadom na globálnu potravinovú a klimatickú krízu je nevyhnutné zamerať našu pozornosť na potravinové systémy, pretože spôsoby výroby, distribúcie a spotreby potravín sa stali jednou z hlavných výziev nadchádzajúcich desaťročí.
Inštalácia bola vytvorená ako súčasť rezidencie Fuzzy Earth v A4. Projekt je pokračovaním prebiehajúceho výskumu dvojice Fuzzy Earth so zameraním na Capsicum annuum (paprika). Počas výskumu úzko spolupracovali s poľnohospodárskymi inžiniermi, botanikami a farmármi, aby preskúmali spletité historické, sociálne a architektonické vzťahy v rámci postupov pestovania v skleníkoch.
Fuzzy Earth je budapeštianske kreatívne zoskupenie, ktoré funguje na hraniciach architektúry, umenia, dizajnu, záhradníctva a technológie. Založili ju Tekla Gedeon a Sebastian Gschanes. Fuzzy Earth vytvára priestory, objekty a eventy, ktoré skúmajú náš vzťah k prírode a technológii. Prostredníctvom aplikácie špekulatívnych metodológií ich práca spochybňuje úlohu ekologických prostredí, priemyselných krajín a botanických inštitúcií.
Podujatie je výstupom rezidenčného pobytu umelcov v A4 v rámci Visegrad Artist Residency Programu podporeného Medzinárodným vyšehradským fondom. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.

EN
Fuzzy Earth presented a multimedia installation, ‘Harvest in The Hanging Gardens’ at A4 – Space for Contemporary Culture as part of the White Night festival in Bratislava.
‘Harvest in The Hanging Gardens’ displays a speculative greenhouse environment as a hidden contemporary wonder that is infiltrated with capitalistic tales, romantic agricultural beliefs, and sci-fi narratives. The installation uses technologically enhanced carpet, sound, and projection as a medium to tell stories about food production. In light of the global food and climate crisis, it is crucial to focus our attention on food systems since the modes of production, distribution, and consumption of food have become one of the main challenges for the coming decades.
The installation was created as part of Fuzzy Earth’s residency at A4. The project is a continuation of the ongoing research of the Fuzzy Earth duo, focusing on Capsicum annuum (bell pepper). Throughout the research, they worked in close collaboration with agricultural engineers, botanists, and farmers to explore the entangled historical, social, and architectural relationships within greenhouse cultivation practices.
Fuzzy Earth is a Budapest-based creative practice that operates on the boundaries of architecture, art, design, horticulture, and technology. It was founded by Tekla Gedeon and Sebastian Gschanes. Fuzzy Earth creates spaces, objects, and events that explore our relationship with nature and technology. Through the application of speculative methodologies, their work challenges the role of ecological environments, industrial landscapes, and botanical institutions.
Organised with the support of the International Visegrad Fund as a part of Visegrad Arts Residency Programme. Supported using public funding by the Slovak Art Council and Bratislava City Foundation.

Video: Daniel Kazankov & Juan Martos & Jos Leys
Production & Interview: Ludovit Napoky

Find us on:
Facebook : https://www.facebook.com/A4.priestor.sucasnej.kultury
Instagram : https://www.instagram.com/astvorka
Website: https://a4.sk/